Zespół Organizacyjno-Prawny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gł. Specjalista ds. Organizacyjno - Prawnych      – Liliana Lewandowska-Strehl

Kontakt:

tel. 42 211 13 19 wew.  105

Interesanci przyjmowani są w budynku „F”  przy ul. Jana Pawła II 44 (pokój nr  27) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 9:00 oraz od 13:00 do 15:00.

Do zakresu zadań i kompetencji Zespołu Organizacyjno-Prawnego (ZOP) należy:

 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z zamówieniami publicznymi,
 2. przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych (zarówno klasycznych jak i sektorowych), zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych Regulaminach udzielania zamówień, które obowiązują w Spółce,
 3. opracowywanie planów zamówień publicznych,
 4. prowadzenie ewidencji umów i zamówień,
 5. uzgadnianie treści dokumentów zabezpieczających należyte wykonanie umowy,
 6. kontrola nad wadiami wnoszonymi przez wykonawców,
 7. weryfikacja zleceń – odpowiednio merytorycznie, opis faktur pod kątem merytorycznym,
 8. prowadzenie ewidencji i monitoringu wydatków dokonywanych przez Spółkę w obszarze całej jej działalności,
 9. weryfikacja dokumentacji dot. zamówień publicznych pod względem formalnym i rachunkowym,
 10. opracowywanie okresowych statystyk, raportów, analiz i sprawozdań,
 11. współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, przygotowywanie stosownej dokumentacji zatwierdzanej przez Zarząd Spółki
 12. udział w Komisjach Przetargowych,
 13. opracowywanie projektów umów dotyczących dostaw, usług i robót budowlanych zlecanych przez Spółkę w merytorycznej współpracy z właściwymi komórkami,
 14. opracowywanie projektów zarządzeń, regulaminów oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych w merytorycznej współpracy z właściwymi komórkami,
 15. współpraca przy tworzeniu procedur podnoszących jakość w firmie,
 16. prowadzenie spraw związanych z zagadnieniami prawniczymi w Spółce przy współpracy z radcami prawnymi oraz właściwymi komórkami (na zlecenie Zarządu),
 17. prowadzenie spraw organizacyjno-administracyjnych w Przedsiębiorstwie,
 18. organizacja uroczystości okolicznościowych, spotkań, narad (na zlecenie Zarządu),
 19. realizacja zadań promocyjnych i informacyjnych dot. działalności Spółki (w tym realizacja projektów związanych z promocją), współpraca z mediami,
 20. powadzenie polityki magazynowej materiałów promocyjnych,
 21. prowadzenie całokształtu spraw związanych z zaopatrzeniem w odzież roboczą, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,
 22. prowadzenie polityki magazynowej w zakresie odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
 23. redagowanie i aktualizacja strony internetowej,
 24. organizowanie przetargów dotyczących sprzedaży środków trwałych,
 25. nadzorowanie usług zewnętrznych takich jak: usługi prawnicze, usługi sprzątania,
 26. prowadzenie całokształtu spraw związanych z usługami telefonii komórkowej i stacjonarnej,
 27. koordynacja i nadzorowanie spraw związanych z ochroną tajemnicy Przedsiębiorstwa,
 28. prowadzenie spraw ubezpieczeniowych w Spółce,
 29. prowadzenie archiwum Przedsiębiorstwa,
 30. prowadzenie spraw BHP i obrony cywilnej Spółki z wyłączeniem spraw BHP, dotyczących spraw kadrowych i spraw BHP związanych z działalnością Wydziału Wod–Kan, we współpracyz służbami zewnętrznymi BHP,
 31. realizacja zaopatrzenia w artykuły niezbędne dla funkcjonowania Spółki (artykuły biurowe, środki czystości) oraz zapewnienie zaopatrzenia w ramach Zespołu,
 32. nadzór nad terminami oraz poprawnością realizacji umów dotyczących zadań wykonywanych w Zespole,
 33. wykonywanie innych zadań i poleceń zleconych przez Zarząd.