Wydział Organizacyjno-Prawny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gł. Specjalista p.o. obowiązki kierownika – Liliana Lewandowska-Strehl

Kontakt:

tel. 42 211 13 19 wew.  105

Interesanci przyjmowani są w budynku „F”  przy ul. Jana Pawła II 44 (pokój nr  27) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 9:00 oraz od 13:00 do 15:00.

Do zakresu zadań i kompetencji Wydziału Organizacyjno-Prawnego (WOP) należy:

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z zamówieniami publicznymi:
 • przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych (zarówno klasycznych jak i sektorowych), zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w wewnętrznych Regulaminach udzielania zamówień, które obowiązują w Spółce,
 • opracowywanie planów zamówień publicznych,
 • prowadzenie ewidencji umów i zamówień,
 • uzgadnianie treści dokumentów zabezpieczających należyte wykonanie umowy,
 • kontrola nad wadiami wnoszonymi przez wykonawców,
 • weryfikacja zleceń – odpowiednio merytorycznie, opis faktur pod kątem merytorycznym,
 • prowadzenie ewidencji i monitoringu wydatków dokonywanych przez Spółkę w obszarze całej jej działalności,
 • weryfikacja dokumentacji dot. zamówień publicznych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • opracowywanie okresowych statystyk, raportów, analiz i sprawozdań,
 • współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, przygotowywanie stosownej dokumentacji zatwierdzanej przez Zarząd Spółki,
 • Udział w Komisjach Przetargowych,
  1. Opracowywanie projektów umów dotyczących dostaw, usług i robót budowlanych zlecanych przez Spółkę w merytorycznej współpracy z właściwymi komórkami,
  2. Opracowywanie projektów zarządzeń, regulaminów oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych w merytorycznej współpracy z właściwymi komórkami,
  3. Współpraca przy tworzeniu procedur podnoszących jakość w firmie,
  4. Prowadzenie spraw związanych z zagadnieniami prawniczymi w Spółce przy współpracy z radcami prawnymi oraz właściwymi komórkami (na zlecenie Zarządu),
  5. Prowadzenie spraw organizacyjno-administracyjnych w Przedsiębiorstwie,
  6. Organizacja uroczystości okolicznościowych, spotkań, narad (na zlecenie Zarządu),
  7. Realizacja zadań promocyjnych i informacyjnych dot. działalności Spółki (w tym realizacja projektów związanych z promocją), edukacja ekologiczna, CSR, współpraca z mediami,
  8. Prowadzenie polityki magazynowej materiałów promocyjnych,
  9. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zaopatrzeniem w odzież roboczą, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,
  10. Prowadzenie polityki magazynowej w zakresie odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
  11. Redagowanie i aktualizacja strony internetowej,
  12. Organizowanie przetargów dotyczących sprzedaży środków trwałych,
  13. Nadzorowanie usług zewnętrznych takich jak: usługi prawnicze, usługi sprzątania,
  14. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z usługami telefonii komórkowej i stacjonarnej,
  15. Koordynacja i nadzorowanie spraw związanych z ochroną tajemnicy Przedsiębiorstwa,
  16. Prowadzenie spraw ubezpieczeniowych w Spółce,
  17. Prowadzenie archiwum Przedsiębiorstwa,
  18. Prowadzenie spraw BHP i obrony cywilnej Spółki z wyłączeniem spraw BHP, dotyczących spraw kadrowych i spraw BHP związanych z działalnością Wydziału Wod–Kan, we współpracy z służbami zewnętrznymi BHP,
  19. Realizacja zaopatrzenia w artykuły niezbędne dla funkcjonowania Spółki (artykuły biurowe, środki czystości) oraz zapewnienie zaopatrzenia w ramach Zespołu,
  20. Obsługa Zarządu, w tym w szczególności:
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji z prowadzeniem dziennika podawczego,
 • obsługa telefoniczna biura,
 • odbiór poczty internetowej i przekazywanie jej do odpowiednich komórek organizacyjnych,
 • gromadzenie,  kompletowanie i przechowywanie wszelkiej dokumentacji powstałej w Zarządzie Spółki,
 • przyjmowanie i informowanie interesantów,
 • przyjmowanie, segregowanie korespondencji Spółki i przekazywanie jej właściwym komórkom organizacyjnym,
 • obsługa korespondencji w terenie, w porozumieniu z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
 • redagowanie pism dotyczących Biura Zarządu,
 • prowadzenie harmonogramu spotkań Prezesa Zarządu,
 • realizacja spraw zaopatrzeniowych w ramach swojego zakresu obowiązków,
 • dbałość o estetykę miejsc pracy i spotkań Zarządu,
 • współpraca przy przygotowywaniu sprawozdań Zarządu za poszczególne lata,
 • prowadzenie rejestrów: pełnomocnictw, zarządzeń oraz umów dotyczących dostaw, usługi robót budowlanych zleconych przez Spółkę,
 • nadzór nad przechowywaniem dokumentów dotyczących Spółki, Zarządu (typu Akt założycielski, stosowne Regulaminy),
 • nadzór nad terminami oraz poprawnością realizacji umów dotyczących zadań wykonywanych w ramach Stanowiska ds. obsługi Zarządu,
 • wykonywanie innych zadań i poleceń zleconych przez Zarząd.
 • Nadzór nad terminami oraz poprawnością realizacji umów dotyczących zadań wykonywanych w Zespole,
 • Wykonywanie innych zadań i poleceń zleconych przez Zarząd.