Jesteś tutaj: Start / O Firmie

O Firmie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o.
95-050 Konstantynów Łódzki
ul. Jana Pawła II 44
tel. 42 211 13 19,  42 211 13 05

NIP: 727-012-60-80  REGON: 470648317

Sąd Rejonowy dla Łodzi śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Numer pozycji rejestru 0000037807. Kapitał zakładowy: 24 672 000 PLN

Właściciel: Gmina Konstantynów Łódzki (100%)

Zarząd:
Prezes Zarządu: mgr Sebastian Kwiatkowski
Z-ca Prezesa Zarządu: mgr Piotr Ambroziak

Prokurenci:
Prokurent: mgr inż. Sławomir Turkowski
Prokurent: mgr Agnieszka Kubiak
Prokurent: mgr Barbara Wojciechowska
Prokurent: mgr inż. Michał Szcześniak

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Zbigniew Stasiak
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej -  Waldemar Przyrowski
Członek Rady Nadzorczej - Justyna Wiaderska
Członek Rady Nadzorczej - Andrzej Piętka

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. działa na podstawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Konstantynowa Łódzkiego stosownie (Decyzja T.I 7050-1/07 z dn. 21.12.2007r.) do postanowień ustawy z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123., poz. 858 z późn. zm.). Zezwolenie niniejsze zostało wydane na czas nieoznaczony.

Zgodnie z § 8  Aktu Założycielskiego oraz  KRS Spółki z dnia 13.03.2017r. przedmiotem jej działania jest:

 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD– 36.00.Z)
 • wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD – 35)
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD – 37.00.Z).
 • działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD – 38).
 • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z).
 • roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD – 42).
 • roboty budowlane specjalistyczne (PKD – 43).
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD – 68).
 • wynajem i dzierżawa (PKD – 77).
 • działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD – 81).