Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

O Firmie

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o.
95-050 Konstantynów Łódzki
ul. Jana Pawła II 44
tel. 42 211 13 19,  42 211 13 05

NIP: 727-012-60-80  REGON: 470648317

Sąd Rejonowy dla Łodzi śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Numer pozycji rejestru 0000037807. Kapitał zakładowy: 25 024 000 PLN

Właściciel: Gmina Konstantynów Łódzki (100%)

Zarząd:
Prezes Zarządu:  Sebastian Kwiatkowski
Z-ca Prezesa Zarządu:  Aleksandra Kolasa

Prokurenci:
Prokura samoistna: Agnieszka Kubiak
Prokura łączna: Barbara Wojciechowska
Prokura łączna: Michał Szcześniak
Prokura łączna: Liliana Lewandowska - Strehl

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Zbigniew Stasiak
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej -  Waldemar Przyrowski
Członek Rady Nadzorczej - Justyna Wiaderska
Członek Rady Nadzorczej - Andrzej Piętka

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. działa na podstawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Konstantynowa Łódzkiego stosownie (Decyzja T.I 7050-1/07 z dn. 21.12.2007r.) do postanowień ustawy z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123., poz. 858 z późn. zm.). Zezwolenie niniejsze zostało wydane na czas nieoznaczony.

Zgodnie z § 8 Aktu założycielskiego z dnia 05.10.2020 roku, przedmiotem działania Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

33. Naprawa, konserwacja  i instalowanie maszyn i urządzeń,

35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
38. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem
     i unieszkodliwieniem odpadów; odzysk surowców,
39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
43. Roboty budowlane specjalistyczne,
45. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
46. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
47. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
49. Transport lądowy oraz transport rurociągowy,
52. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
68. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomościami,
71. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania
      i analizy techniczne,
77. Wynajem i dzierżawa,
81. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni,
82. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
95. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku   osobistego i domowego,
96. Pozostała indywidualna działalność usługowa.

 

Banery/Logo