Zamówienia sektorowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

30 lipca 2020

Budowa przyłącza ciepłowniczego

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

Budowa przyłącza ciepłowniczego wraz z węzłem do posesji przy ul. Jana Pawła II 54 oraz przebudowa węzłów cieplnych w budynkach: przy ul. Daszyńskiego 17 i 25 oraz przy ul. Słowackiego 11 i 23 w Konstantynowie Łódzkim.

Pełna dokumentacja przetargu - pobierz.

Wyjaśnienia nr 1 - pobierz.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz.

6 lipca 2020

Zaprojektowanie i modernizacja kanalizacji - Sucharskiego

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Sucharskiego na odcinku od ul. Sadowej do ul. Narutowicza w Konstantynowie Łódzkim.

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 2   Formularz ofertowy
Załącznik nr 3   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 5   Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 6   Oświadczenie o osobach
Załącznik nr 7   Zobowiązanie innego podmiotu
Załącznik nr 8   Projekt umowy
Załącznik nr 9   Oświadczenie osoby fizycznej
Załącznik nr 10 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Pobierz Specyfikację i wszystkie załączniki - pobierz.

Załącznik nr 1 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami (specyfikacja techniczna, mapa sytuacyjna z lokalizacją kanalizacji sanitarnej w ul. Sucharskiego wraz z przyłączami oraz wykresy geotechniczne i karty otworów geotechnicznych). - pobierz program wraz z załącznikami.

Zmiana nr 1 treści SIWZ - pobierz.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz.

 

30 czerwca 2020

Budowa kanalizacji - ul. Norwida

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida i sieci wodociągowej w ul. Leśnej i ul. Południowej w Konstantynowie Łódzkim". - komplet dokumentów - pobierz.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu sektorowym - pobierz

Zmiana nr 1 treści  SIWZ - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz.

29 maja 2020

Dostawa materiałów Wod-Kan

Zamówienie sektorowe na: "Sukcesywną dostawę materiałów wodociągowo - kanalizacyjnych"

Pobierz pełną dokumentację - pobierz.

Zmiana nr 1 treści SIWZ oraz załącznik nr 4 do SIWZ (Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych dostaw) - pobierz

Wyjaśnienie nr 1 i zmiana nr 2 oraz Załącznik do wyjaśnień nr 1 i zmiany nr 2 do SIWZ  (Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy) - pobierz.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz.

18 maja 2020

Budowa wodociągów

Postępowanie prowadzone trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwa zamówienia: "Budowa wodociągów w ulicach: Młynarskiej i Rszewskiej/Letniskowej oraz modernizacja wodociągu wraz z przyłączami w ul. Sadowej na odcinku od ul. Daszyńskiego do pos. nr 4, w Konstantynowie Łódzkim".

Pobierz pełną dokumentację - pobierz.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (cz. III) - pobierz.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część I i II) i odrzuceniu oferty (część I i II) - pobierz.

2 kwietnia 2020

Dokumentacja projektowa - Józefów

PKGKŁ Spółka z o.o. ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Osiedla Józefów w Konstantynowie Łódzkim". - Pobierz pełną dokumentację.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Zawiadoienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz.

23 marca 2020

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę paliw płynnych

Zaproszenie do złożenia oferty - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Projekt umowy - pobierz

Zawiadomienie o przedłużeniu składania ofert - pobierz

Wyjaśnienie nr 1 - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz.

14 lutego 2020

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Józefów

Postępowania prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Osiedla Józefów w Konstantynowie Łódzkim".

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 5. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 6. Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych usług
 7. Załącznik nr 6 Oświadczenie osoby fizycznej
 8. Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 9. Załącznik nr 8 Oświadczenie o osobach
 10. Załącznik nr 9 Zobowiązanie innego podmiotu
 11. Załącznik nr 10 Projekt umowy

Pobierz komplet dokumentacji - pobierz.

Wyjaśnienie Nr 1 - pobierz.

Wyjaśnienia nr 2 pobierz.

Wyjaśnienia nr 3 - pobierz

Zmiana nr 1 - pobierz

Unieważnienie postępowania - pobierz

16 grudnia 2019

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym

Sukcesywna dostawa wodomierzy z odczytem radiowym, łączników do wodomierzy oraz modułów
do radiowego odczytu wodomierzy oraz legalizacja i naprawa wodomierzy dla Przedsiębiorstwa
Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 6 - Oświadczenie osoby fizycznej
Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik nr 8 - Projekt umowy

Pobierz pełną dokumentację - pobierz

Zmiana nr 1 treści  SIWZ,  z dnia 19.12.2019 r. - pobierz

Zmiana nr 2 treści SIWZ z dnia 20.12.2019r. - pobierz

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw po zmianach. - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz.

18 października 2019

Przetarg nieograniczony na:

Dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów z homologacją ciężarową o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw.
Załącznik nr 5 - Oświadczenie osoby fizycznej.
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.
Załączniki nr 7a, 7b - Projekty umów.
Pobierz pełną dokumentację

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pobierz.