Zamówienia sektorowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

16 grudnia 2019

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym

Sukcesywna dostawa wodomierzy z odczytem radiowym, łączników do wodomierzy oraz modułów
do radiowego odczytu wodomierzy oraz legalizacja i naprawa wodomierzy dla Przedsiębiorstwa
Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 6 - Oświadczenie osoby fizycznej
Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik nr 8 - Projekt umowy

Pobierz pełną dokumentację - pobierz

Zmiana nr 1 treści  SIWZ,  z dnia 19.12.2019 r. - pobierz

Zmiana nr 2 treści SIWZ z dnia 20.12.2019r. - pobierz

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw po zmianach. - pobierz

18 października 2019

Przetarg nieograniczony na:

Dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów z homologacją ciężarową o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw.
Załącznik nr 5 - Oświadczenie osoby fizycznej.
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.
Załączniki nr 7a, 7b - Projekty umów.
Pobierz pełną dokumentację

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pobierz.

2 lipca 2019

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę sieci cieplnej wraz z przyłączami dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sucharskiego 5, 7, 9, 11, 13, 15 i Kopernika 38 i 40 w Konstantynowie Łódzkim wraz z budową węzłów cieplnych w ul. Sucharskiego 7 i 11”, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych obowiązującego w Przedsiębiorstwie Komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o. o.

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  - pobierz

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane