Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wydział Wod-Kan

Kierownik                                           – mgr inż. Jarosław Graszka

Główny Specjalista                             – mgr inż. Jarosław Gabara

 

Kontakt:

tel. 42 211 13 19 wew. 103, 113

Zgłaszanie awarii:

w dni powszednie w godz. 600 ÷ 2200 pod numerami:

 • 42 211 – 13 – 19; 42  211 – 13 – 05 (wew. 103 lub 113)   -  w godz.  700 ÷ 1500,
 • 42 211 – 13 – 19; 42  211 – 13 – 05 (wew. 106)   -  w pozostałych godzinach,
 • 609 – 050 – 264 -  w pozostałych godzinach .

w soboty w godz. 800 ÷ 1600  pod numerami:

 • 42 211 – 13 – 19; 42  211 – 13 – 05 (wew. 106),
 • 609 – 050 – 264,
 • 509 – 858 – 361.

w pozostałych godzinach i dniach pod numerem:

 • 509 – 858 – 361.

Interesanci są przyjmowani w budynku „E” przy ul. Jana Pawła II 44 (pokój nr 20) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 9:00 oraz od 13:00 do 15:00.

Do zakresu zadań i kompetencji Wydziału Wod-Kan (WWK) należą sprawy związane z całodobowym utrzymaniem w ruchu ciągłym produkcji i dystrybucji wody oraz odbioru ścieków, w tym w szczególności:

 • Utrzymanie w ruchu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - zachowanie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków będących w eksploatacji Spółki:
 • Składanie wniosków dotyczących potrzeb inwestycyjnych w zakresie modernizacji sieci i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zakupów sprzętowych wynikających z potrzeb Wydziału,
 • Określanie wymagań technicznych zasilania w wodę i odprowadzania ścieków oraz uzgadnianie dokumentacji projektowych w ww. zakresie,
 • Opiniowanie planów rozbudowy gminy w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Dokonywanie odbiorów technicznych sieci, przyłączy i obiektów oraz archiwizacja stworzonych i otrzymanych dokumentów odbiorowych w tym dokumentacji powykonawczej,
 • Określanie wymagań technicznych dotyczących jakości odprowadzanych ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych,
 • Sprawowanie kontroli nad jakością odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej oraz do sieci kanalizacji sanitarnej w Łodzi i GOŚ ŁAM,
 • Monitorowanie jakości wody produkowanej i dystrybuowanej siecią wodociągową,
 • Prowadzenie monitoringu podłączeń do miejskiej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
 • Opracowywanie rocznych harmonogramów dotyczących zadań Wydziału w tym czyszczenia i konserwacji sieci i urządzeń będących w eksploatacji Spółki oraz monitoring ich pracy,
 • Wdrożenie i bieżące prowadzenie archiwum (w formie tabelarycznej oraz map) sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń i budowli z nimi związanych będących w eksploatacji Spółki,
 • Utrzymanie w ruchu obiektów będących w dyspozycji Wydziału, określanie potrzeb remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych do realizacji w planach rocznych i wieloletnich Spółki,
 • Wyliczanie wysokości opłat z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków,
 • Organizacja, przygotowanie oraz realizacja prac remontowych i modernizacyjnych systemem własnym oraz zleconym,
 • Racjonalne, efektywne i zgodne z wymogami ochrony środowiska prowadzenie gospodarki osadami ściekowymi powstającymi w wyniku eksploatacji przepompowni ścieków oraz w wyniku procesu uzdatniania wody,
 • Prowadzenie gospodarki  wodomierzowej  wraz  z  opracowywaniem, wdrożeniem i udoskonalaniem zasad doboru wodomierzy,
 • Dokonywanie terminowej legalizacji oraz realizacji odczytów wodomierzy i przepływomierzy,
 • Projektowanie i budowa sieci i podłączeń wodno-kanalizacyjnych oraz urządzeń dostarczania wody i odprowadzania ścieków i innych robót budowlano-montażowych (zlecenia wewnętrzne i zewnętrzne),
 • Prowadzenie nadzoru nad realizowanymi nowymi inwestycjami i remontami,
 • Reagowanie na zachowania rynku,
 • Kontrola gospodarki wodno-ściekowej,
 • Organizacja, przygotowanie i realizacja zleceń wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie świadczonych przez Wydział usług,
 • Świadczenie usług transportowych dysponowanymi środkami transportu,
 • Realizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości,
 • Współpraca z Wydziałem Finansowo-Księgowym przy opracowywaniu wniosku taryfowego,
 • Nadzór i realizacja wymagań wynikających z Zarządzeń na świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych,
 • Nadzór i realizacja obowiązków nałożonych Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 • Prowadzenie spraw związanych z energią elektryczną zużywaną na potrzeby Wydziału,
 • Współpraca z Zespołem Inwestycji i Infrastruktury w przygotowaniu i zatwierdzeniu Planu rozwoju i modernizacji.
 • Świadczenie usług transportowych dysponowanymi środkami transportu,
 • Zarządzanie flotą samochodową będącą w eksploatacji Wydziału (przekazywanie danych do ubezpieczenia, przeglądy techniczne, zamawianie i rozliczanie paliwa),
 • Zadania związane z realizacją spraw zaopatrzeniowych w ramach Wydziału,
 • Doradztwo techniczne w zakresie działalności Wydziału,
 • Prowadzenie spraw BHP związanych z zakresem działalności Wydziału, we współpracy z służbami zewnętrznymi BHP,
 • Prowadzenie polityki magazynowej w zakresie działalności Wydziału,
 • Nadzór nad terminami oraz poprawnością realizacji umów dotyczących zadań wykonywanych przez Wydział,
 • Wykonywanie innych zadań i poleceń zleconych przez Zarząd.

 

Wydział Wod-Kan zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o „zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” i zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,  udzielonego Decyzją Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 21.12.2007r. znak: T-I.7050-1/07 oraz zawartymi umowami zobowiązany jest do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem i należytej jakości oraz do odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

 

 

Banery/Logo