Wydział Finansowo - Księgowy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Główny  Księgowy                  – Agnieszka Kubiak

Z-ca Głównego Księgowego   – Wiesława Młynarczyk

Kontakt:

tel. 42 211 13 19 wew. 110, 115, 121, 123

Interesanci przyjmowani są w budynku „Biura Obsługi Klienta” przy ul. Jana Pawła II 46 od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 9:00 oraz od 13:00 do 15:00.

Do zakresu zadań i kompetencji Wydziału Finansowo-Księgowego (WFK) należy:

 • Zajmowanie się sprawami związanymi z planowaniem, sprawozdawczością i analizami finansowo-ekonomicznymi, organizacją zarządzania, prowadzenia księgowości rachunkowej, sprawami kredytowymi i rozliczeniami z odbiorcami i dostawcami usług,
 • Gromadzenie danych ekonomicznych niezbędnych do opracowania taryf,
 • Organizacja księgowości i sprawozdawczości finansowej w sposób zapewniający ochronę mienia i kontrolę wykonania zadań oraz prawidłowy rachunek gospodarczy,
 • Organizacja prawidłowego obiegu dokumentów niezbędnych dla rachunkowości oraz bieżące prowadzenie rachunkowości,
 • Obejmowanie rzeczowych składników majątkowych ewidencją ilościowo – wartościową, poprzez prowadzenie statystycznej i analitycznej księgowości środków trwałych, tabel amortyzacyjnych, analityk i umorzeń,
 • Prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z operacjami bankowymi, kredytowymi, regulacją zobowiązań wobec banku i dostawców, ścisłe przestrzeganie instrukcji kasowej oraz obowiązujących przepisów,
 • Podejmowanie gotówki z banku, dokonywanie wpłat oraz sporządzanie raportów kasowych
  z każdorazowym uwzględnieniem stanu gotówki z saldem raportu,
 • Prowadzenie bieżącej windykacji należności,
 • Sporządzanie polecenia przelewów, terminowe wypłacanie wynagrodzenia, prowadzenie ewidencji wpływów wszelkich dowodów zewnętrznych z dostawcami, robotami i usługami,
 • Sporządzanie zestawienia obrotów i sald,
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego w obowiązujących terminach,
 • Ewidencjonowanie kosztów i faktur oraz sporządzanie miesięcznych zestawień.
 • Prowadzenie ewidencji i wydawanie druków ścisłego zarachowania,
 • Prowadzenie kartoteki wyposażenia do pomiarów i monitorowania,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz weryfikacja sald na koniec roku kalendarzowego przy inwestycjach rozpoczętych,
 • Realizacja spraw zaopatrzeniowych w ramach Wydziału,
 • Nadzór nad terminami oraz poprawnością realizacji umów dotyczących zadań wykonywanych przez Wydział,
 • Wykonywanie innych zadań i poleceń zleconych przez Zarząd.