Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

RODO

Obowiązek informacyjny RODO

25 maja 2018

Informacja o ochronie danych osobowych w P.K.G.K.Ł. Spółka z o.o. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim 95-050 ul. Jana Pawła II 44.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane „RODO”). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, Zarządzeniem nr 4/05/2018r. Prezesa Zarządu P.K.G.K.Ł. Sp. z o.o. z dnia 25 maja 2018r. które dotyczyło zmiany „Polityki Ochrony Danych Osobowych i bezpieczeństwa informacji w P.K.G.K.Ł. Spółka z o.o.”, zaktualizowaliśmy procedury i działania dostosowując je do „RODO”. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim 95-050 ul. Jana Pawła II 44;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w P.K.G.K.Ł. Spółka z o.o.:  tel. 500 504 137, email: iod@pkgkl.pl,

 CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a P.K.G.K.Ł. Spółka z o.o. tj. między innymi:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • zarządzanie (administrowanie) nieruchomością wspólną,
 • prowadzenie rozliczeń finansowo księgowych,
 • świadczenie/realizacja usług
 • roszczenia/windykacja,
 • zapewnienie komunikacji,
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji,
 • w celach analitycznych,
 • prowadzenie procesów rekrutacji,

PODSTAWA PRAWANA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora), tzn. w szczególności:

– zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a P.K.G.K.Ł. Spółka z o.o., jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, z zachowaniem obowiązujących okresów przechowywania i archiwizacji, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia ze względu na dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

– z uwagi na charakter działalności P.K.G.K.Ł. Spółka z o.o., podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może stanowić również realizacja obowiązków  P.K.G.K.Ł. Spółka z o.o.  wynikających z przepisów prawa, takich jak:

 • ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali,
 • RODO - art. 6 ust. 1 pkt c – tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na wypełnieniu obowiązków rachunkowych, podatkowych, fiskalnych, ubezpieczeniowych, archiwizowaniu i przechowywania dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością.

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom  zewnętrznym które prowadzą na rzecz P.K.G.K.Ł. Spółka z o.o. prace budowlane, remontowe, rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania itp. niezbędne między innymi do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz do zarządzania i administrowania wspólnotami mieszkaniowymi.

Dane osobowe mogą być przekazywane również: organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

USUNIĘCIE LUB OGRANICZENIE PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia*, ograniczenia przetwarzania*, prawo do przenoszenia danych*, prawo wniesienia sprzeciwu.

* może to jednak skutkować niemożliwością zawarcia lub kontynuowania umowy.

WNIESIENIE SKARGI.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą profilowane.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Banery/Logo