Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zespół Inwestycji i Infrastruktury

Główny Specjalista                                                   – Ewa Tarała

Kontakt:

tel. 42 211 13 19 wew. 104, 129

Interesanci przyjmowani są w budynku „F” przy ul. Jana Pawła II 44 (pokój nr  22) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 9:00 oraz od 13:00 do 15:00.

Do zakresu zadań i kompetencji Zespołu Inwestycji i Infrastruktury (ZII) należy zapewnienie prawidłowej realizacji prowadzonych przez Spółkę przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie jej działalności wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej i pozostałych oraz przechowywanie danych technicznych związanych z majątkiem Spółki dotyczących sieci, przyłączy, urządzeń i budowli wodno-kanalizacyjnych oraz ciepłowniczych, w tym:

 • Identyfikowanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi, potrzeb i opracowywanie planów inwestycyjnych,
 • Gromadzenie danych i opracowywanie wniosków dotyczących potrzeb inwestycji budowlanych zgłaszanych przez inne komórki organizacyjne,
 • Realizacja zatwierdzonego planu inwestycyjnego,  w tym rozdział zadań, przygotowywanie harmonogramów, dokumentów koniecznych do rozpoczęcia realizacji inwestycji, 
 • Poszukiwanie i analiza zewnętrznych źródeł dofinansowania realizacji inwestycji oraz przygotowywanie dokumentacji wymaganej do aplikowania o ich uzyskanie,
 • Współpraca z instytucjami finansowymi i organami przez nie wskazanymi,
 • Realizowanie umów o dofinansowanie dotyczących zadań inwestycyjnych i nadzorowanie spłat zaciągniętych pożyczek w celu występowania o ewentualne umorzenia,
 • Koordynacja przy opracowywaniu studiów wykonalności oraz dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla poszczególnych inwestycji lub zlecanie ich wykonania na zewnątrz,
 • Współpraca w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień dotyczących zadań inwestycyjnych,
 • Przygotowywanie projektów umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych oraz innych związanych z prowadzonymi inwestycjami,
 • Nadzór nad poprawnością i kompletnością dokumentów dot. realizacji inwestycji pod względem formalno-prawnym, w tym umów kontraktowych,
 • Koordynacja i współpraca z Wydziałem Wod-Kan w zakresie organizowania i nadzorowania realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawieranymi umowami i wytycznymi,
 • Zapewnienie wymaganych przepisami prawa nadzorów budowlanych z zachowaniem obowiązujących przepisów,
 • Prowadzenie ewidencji realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • Prowadzenie rejestru umów o wykonanie robót oraz ewidencjonowanie zatrzymanych i zwalnianych zabezpieczeń/kaucji gwarancyjnych,
 • Prowadzenie inwestycji pod względem finansowym, w tym rozliczanie inwestycji i przygotowywanie dokumentów w celu ujęcia wytworzonych środków trwałych w ewidencji,
 • Sprawdzanie faktur przedkładanych przez wykonawców zadań inwestycyjnych, pod względem zgodności z wykonanym zakresem prac,
 • Prowadzenie spraw inwestycyjnych w zakresie zagadnień o charakterze administracyjno-prawnym i organizacyjnym, zapewniających prawidłową realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadamii wytycznymi,
 • Opracowywanie zleconych analiz, raportów i sprawozdań w zakresie prowadzonych działań inwestycyjnych,
 • Kompletowanie dokumentacji odbiorowej, w tym wymaganych prawem decyzji i organizowanie odbiorów,
 • Przekazywanie (protokolarne) wybudowanych obiektów do eksploatacji,
 • Zapewnienie prowadzenia wymaganych działań informacyjnych i promocyjnych,
 • Obsługa organizacyjno-techniczna kontroli wewnętrznych, zewnętrznych i audytów,
 • Zapewnienie warunków i ogólny nadzór nad przechowywaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem umów, dokumentacji technicznej, ekonomiczno-finansowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi, umowami,
 • Monitoring efektów, których osiągnięcie jest podyktowane realizowanymi inwestycjami, przygotowywanie informacji, sprawozdań  i  raportów z osiągniętych efektów, podejmowanie działań usprawniających osiągnięcie tych efektów,
 • Nadzór nad zapewnieniem trwałości projektów,
 • Zapewnienie prawidłowej archiwizacji dokumentacji projektów,
 • Prowadzenie spraw związanych z budową podłączeń do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, w tym weryfikacja dokumentacji technicznej, prowadzenie rejestru wniosków, umów,
 • Przechowywanie danych związanych z majątkiem Spółki dotyczących sieci, przyłączy, urządzeń i budowli wodno-kanalizacyjnych oraz ciepłowniczych (dane aktualizowane przez i pochodzące z Wydziału Wod-Kan oraz Zespołu ds. Ciepłownictwa),
 • Współpraca przy realizowaniu zakupów inwestycyjnych maszyn i urządzeń,
 • Realizacja spraw zaopatrzeniowych w ramach Zespołu,
 • Nadzór nad terminami oraz poprawnością realizacji umów dotyczących zadań wykonywanych przez Zespół,
 • Wykonywanie innych zadań i poleceń zleconych przez Zarząd.

Banery/Logo