Jesteś tutaj: Start / Dla Klienta / Oferta usług

Oferta usług

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

31 maja 2017

Oferta usług porządkowych oraz utrzymania i pielęgnacji zieleni.

 Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.

uprzejmie informuje o możliwości korzystania przez mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego 

z oferty naszych usług komercyjnych w zakresie:

 1. usług porządkowych m.in.:
 • zamiatania ręcznego oraz mechanicznego przy użyciu tzw. „zamiatarki”,
 • odśnieżania i posypywania piaskiem chodników i placów.
 1. utrzymania i pielęgnacji zieleni m.in.:
 • koszenia trawników ręcznie oraz mechanicznie,
 • grabienia trawy i liści,
 • zbierania liści odkurzaczem,
 • wywozu odpadów organicznych,
 • cięcia żywopłotów,
 • przycinania drzew i krzewów.

 

Powyższe usługi wykonujemy w oparciu o nowoczesny sprzęt:

ciągnik rolniczy Foton 354 o mocy 35KM:

2 w 1 – możliwość zamiatania, koszenia.

 

Jako firma o ugruntowanej pozycji na rynku usług komunalnych proponujemy szeroki wachlarz usług kierowanych do wszystkich typów klientów z terenu Konstantynowa Łódzkiego i okolic.

Nasze usługi świadczymy po konkurencyjnych cenach!

7 kwietnia 2017

Oferta na zarządzanie (administrowanie) nieruchomością

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Jana Pawła II 44 prowadzi między innymi działalność w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami na terenie Konstantynowa Łódzkiego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu (od 1994r.) i administrowaniu nieruchomościami (od 1987r.). Obecnie zarządzamy 111 Wspólnotami Mieszkaniowymi (1164 lokale) i administrujemy 469 lokalami komunalnymi.

Naszym atutem oprócz doświadczenia jest wykwalifikowana kadra posiadająca niezbędne umiejętności i kwalifikacje.

Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Naszym klientom zapewniamy pełną obsługę administracyjną z wykorzystaniem profesjonalnych programów komputerowych wspomagających zarządzanie nieruchomościami w zakresie księgowości, rejestracji i rozliczania opłat, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji danych. Zapewniamy również windykację należności wraz z obsługą prawną. Jesteśmy do dyspozycji Wspólnoty w biurze, przez kontakt telefoniczny oraz za pomocą poczty elektronicznej.

Staramy się maksymalnie odciążyć naszych klientów od uciążliwych, aczkolwiek niezbędnych formalności związanych z bieżącym zarządzaniem obiektem budowlanym spełniając jednocześnie standardy określone przez przepisy prawa,  w tym „Ustawę o gospodarce nieruchomościami”, „Ustawę o własności lokali”, „Kodeks cywilny”, „Prawo budowlane” i inne.

Oferta, którą Państwu przedstawiamy jest skierowana do Wspólnot Mieszkaniowych i Właścicieli indywidualnych Nieruchomości. W ramach umowy o zarządzanie (administrowanie)  proponujemy przejęcie od Wspólnoty następujących czynności:

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

 • przygotowanie i organizacja zebrań Wspólnoty oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji,
 • przygotowywanie pod względem formalno – merytorycznym umów zawieranych przez Wspólnotę z wykonawcami i dostawcami w tym umów na dostawę mediów do nieruchomości Wspólnej,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i mieszkańców,
 • prowadzenie korespondencji z Właścicielami,
 • wydawanie poświadczeń i zaświadczeń dotyczących lokali,
 • przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego nieruchomości,
 • pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia części wspólnej nieruchomości,
 • zbieranie ofert, dokonanie najkorzystniejszego dla Wspólnoty wyboru wykonawców i dostawców,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obieku budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • przygotowanie zleceń określonych przepisami prawa kontroli technicznych i okresowych przeglądów budynków i urządzeń stanowiących ich wyposażenie,
 • bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości,
 • przygotowanie planów remontowych, wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych,
 • nadzór nad pracami firm wykonujących remonty i modernizacje, dokonywanie odbiorów prac z udziałem przedstawicieli Wspólnoty.

OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI

 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji,
 • dokonywanie odczytów wodomierzy w lokalach mieszkalnych,
 • nadzór nad realizacją remontów,
 • zapewnienie na koszt Wspólnoty:

- obsługi konserwacyjnej budynku w zakresie instalacji elektrycznych,
   wodno – kanalizacyjnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody,

- utrzymania porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku
  służących do wspólnego użytku oraz jego otoczenia,

- konserwacji urządzeń małej architektury, placów zabaw
  oraz pielęgnacji trawników, żywopłotów i drzewostanu,

- bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości w okresie zimowym,

- usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych
  nieruchomości wspólnej ( domofony, inne instalacje.)

Zakres czynności będzie uzależniony od stanu technicznego nieruchomości i wyposażenia w instalacje i urządzenia (systemy monitorowania, instalacje ppoż., własne kotły centralnego ogrzewania itp.).

OBSŁUGA KSIĘGOWA

 • opracowanie planu finansowego Wspólnoty,
 • opracowanie przewidywanych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości,
 • oszacowanie przewidywanych kosztów związanych z planowanymi remontami,
 • obliczenie zaliczek właścicieli na pokrycie planowanych kosztów,
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej,
 • dekretacja i analiza dokumentów księgowych,
 • opracowanie sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej na koniec roku obrachunkowego obejmującego:

- wykazanie przychodów wraz z analizą ich pochodzenia

- wykazanie kosztów wraz z analizą ich powstania

- wykazanie należności według poszczególnych dłużników

- wykazanie zobowiązań według poszczególnych wierzycieli

- wyliczenie wyniku finansowego

- wykazanie środków pieniężnych na koniec roku

 • opracowanie sprawozdania finansowego dla funduszu remontowego,
 • rozliczenie zaliczek na media i usługi świadczone na rzecz właścicieli,
 • doręczenie wezwań płatniczych dłużnikom wspólnoty,
 • uzyskanie NIP i REGON,
 • archiwizowanie księgowych dokumentów źródłowych,
 • otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek w ramach udzielonych pełnomocnictw,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 • pełna obsługa finansowa nieruchomości, pobieranie opłat od właścicieli, kontrola należności, rozliczanie dokonywanych wpłat,
 • windykacja należności powstałych w czasie realizacji umowy,
 • naliczenie ustawowych lub uzgodnionych ze Wspólnotą odsetek za zwłokę, wysyłanie upomnień, dochodzenie na drodze sądowej należności od właścicieli na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością,
 • prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości.

OBSŁUGA PRAWNA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

Obsługa prawna obejmuje zastępstwo procesowe przed sądem, oraz reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem czynności zarządu zwykłego w szczególności:

 • wnoszenie pozwów o zapłatę należności wspólnoty mieszkaniowej przeciwko dłużnikom,
 • dochodzenie zapłaty długu w drodze egzekucji komorniczych prawomocnych nakazów i wyroków,
 • dochodzenie zapłaty długu w drodze sprzedaży lokalu dłużnika,

Każda umowa z kontrahentami przygotowana przez zarządzającego przed jej ostatecznym podpisaniem, będzie dostarczona do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w celu uzgodnienia jej treści.

W przypadku zainteresowania Państwa naszą ofertą, służymy dodatkowymi informacjami, na ewentualne pytania odpowiemy osobiście lub telefonicznie.

Informacji udziela: Barbara Wojciechowska

                                 Telefon:  42 211 13 19 w. 165  lub  508 167 408

                                 e-mail:    barbara.wojciechowska@pkgkl.pl

29 marca 2017

E-faktury

Uprzejmie informujemy, że od marca 2017 roku istnieje możliwość wystawiania i przesyłania faktur za wodę i ścieki oraz ciepło drogą elektroniczną (e-faktury).

E-faktury mogą być wysyłane do odbiorcy drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres mailowy, po uprzedniej akceptacji przez odbiorcę tego sposobu przesyłania faktur poprzez podpisanie oświadczenia o zgodzie, którego wzór zamieszczamy poniżej.

„Zgoda na przesyłanie faktur drogą elektroniczną"”- pobierz zgodę